STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën

February 15, 2019/0/0
Home / Blog / Infographics / Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me shkëmbimin profesional, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 206 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë vend amë Kosovën (54%) dhe Shqipërinë (42%). Një numër shumë i vogël i tyre kanë vend amë Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Gjithashtu, pjesa më e madhe e të anketuarve janë rezidentë të Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, SHBA-ve, Greqisë, Finlandës, dhe Suedisë.

REZULTATET E ANKETËS


Pjesa e parë e pyetësorit ka përfshirë pyetje në lidhje kontribuimin e anëtarëve të Diasporës si ekspertë nga jashtë në vendet amë. Siç shihet në figurën e parë më poshtë, pjesa dërrmuese e të anketuarve (74%) deklaruan se nuk kanë kontribuar apo punuar në vendet amë si ekspert nga jashtë. Shumica e të anketuarve që thanë se kanë kontribuar si ekspertë në vendet amë, deklaruan se këtë formë të kontributit e kanë ofruar pas vitit 2000. Gjithashtu, pjesa dërrmuese e të anketuarve (83.5%) nuk kishin pranuar ndonjë ftesë për të kontribuar si ekspertë në vendet e tyre amë.

Megjithatë, siç shihet në figurat më poshtë, anëtarët e Diasporës janë mjaft të interesuar që të kontribuojnë si ekspertë nga jashtë në vendet amë. Të anketuarit që shprehën interesim të jenë pjesë e programit “transferimi i shkathtësive profesionale” gjithashtu u pyetën se në çfarë mënyre dhe periudhe kohore do të donin të kontribuonin. Pjesa dërrmuese e tyre (80%) shprehën interesim të kontribojnë në të dy format,virtualisht dhe fizikisht, ndërsa rreth një e pesta e të anketurave (20%) kontributin e tyre dëshirojnë t’a ofrojnë në mënyrë virtuale.

Për më shumë shihni infografikën, e përgatitur nga Rrotull.com.

Navigation
EN
SQ EN