STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Fondacioni Global Shqiptar (FGSH)

Home / Profesionistët / Fondacioni Global Shqiptar (FGSH)

Fondacioni Global Shqiptarë është themeluar në vitin 2018, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në pranverën e 2019 planifikon të prezantojë aktivitet e para.

Fondacioni Global Shqiptar (FGSH) do të promovojë Filantropinë Shqiptare në Diasporë që do të mbështesë organizatat jo-fitimprurëse në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor ku jetojnë shqiptarët (Shqipëria, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Preshevë).

Gjithashtu kemi si qëllim të zhvillojmë një qasje më të decentralizuar që i përket shekullit 21, për të promovuar donacionet nga diaspora, duke shërbyer si një platformë online për të mbledhur fonde për organizatat jofitimprurëse.

Përmes platformës dixhitale të filantropisë për mbledhjen e fondeve, komuniteti global shqiptarë do të mund të kontribuojë direkt tek organizatat dhe projektet që ata dëshirojnë t’i mbështesin, bazuar në vendndodhjen, sektorin apo çfarëdo kriteri tjetër që ata e konsiderojnë të rëndësishëm.

FGSH do të ndihmojë organizatat jo-fitimprurëse të mbledhin fonde si mëposhtë:

  1. Krijimi i nje lidhje të besueshme me një organizatë me qendër në Diasporë në këtë rast Fondacioni Global Shqiptar (FSHG) që do të kishte besimin e donatorëve të mundshëm shqiptarë (dhe jo-shqiptarë) nga Diaspora për analizimin e organizatave marrëse për besueshmëri, kompetencë, ndikim dhe transparencë;

  2. Ofrimin e një mekanizmi p​ë​r marrjen e donacioneve online për të gjitha organizatat jo-fitimprurëse të Ballkanit Perëndimor që aktualisht nuk ekziston, duke mundësuar duksh​ë​m dh​ë​nien e donacioneve dhe uljen e kostove të Filantropisë s​ë Diaspor​ë​s; dhe

  3. Ofrimin e një mekanizmi për donatorët nga Diaspora Shqiptare që të ken​ë avantazhe p​ë​r zbritjen nga taksat, gj​ë t​ë cil​ë​n nuk mund ta ken​ë kur bëjnë donacione direkte tek organizatat jo-fitimprurëse në Ballkanin Perëndimor.

Për më shumë detaje në gjuhën angleze rreth FGSH, ju lutem klikoni këtu.

Për më shumë detaje në gjuhën shqipe rreth FGSH, ju lutem klikoni këtu

SQ
EN SQ