STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Pyetësori për Profesionistët nga Diaspora / Diaspora Professionals Survey

Janar 15, 2020/0/1
Home / Shkrimet / Uncategorized / Pyetësori për Profesionistët nga Diaspora / Diaspora Professionals Survey

Thirrje për profesionistët e Diasporës!

A dëshironi të bëheni pjesë e hulumtimit për të shprehur perceptimet tuaja rreth migrimit qarkor dhe mundësive të angazhimit profesional në vendet e origjinës?

Atëherë, ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor(kliko këtu) i cili administrohet nga GERMIN dhe merr vetëm 10 minuta kohë për t’u përgjigjur. Përgjigjet tuaja do të mbeten plotësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij studimi. Gjetjet përfundimtare do të publikohen në një raport të detajuar, si pjesë e projektit “Angazhimi i Profesionistëve të Diasporës”. 

Nëse keni pyetje ose komente rreth këtij pyetësori, ju lutemi na kontaktoni në: [email protected] 

Faleminderit për bashkëpunimin!


Navigation
SQ
EN SQ