STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Ndërtimi i urave të besimit në Bernë

June 6, 2019/0/0
Home / Blog / Infographics / Ndërtimi i urave të besimit në Bernë

Germin në korrik të vitit 2017 organizoi Fokus Grupin me komunitetin shqiptar në Bernë. Grupi i fokusit në Bernë përbëhej nga 33 pjesëmarrës. Qyteti i Bern u zgjodh për shkak se “Unia”, një sindikatë e punëtorëve në Zvicër organizonte një konferencë të madhe dhe shumë nga të pranishmit ishin shqiptarë, prandaj e përdorëm si një mundësi të mirë për të dëgjuar për nevojat dhe interesat e tyre.

Në veçanti ky raport nxjerr në pah temat dhe rekomandimet kryesore të grupit të fokusit të mbajtur në Bernë. Duke u fokusuar në rekomandime, ne nuk raportojmë vetëm në shqetësimet e anëtarëve të diasporës por gjithashtu sigurojmë mënyra për të ecur përpara. Më e rëndësishmja, përmbledhja koncize e këtyre rekomandimeve dhe sugjerimeve mund të përdoret për të informuar politikat dhe praktikat e ardhshme.

Navigation
EN
SQ EN