fbpx
Tetor 8, 2020

2 Praktikantë

Nga Germin-3373 Shikime-Asnjë koment

OJQ: GERMIN

Position: 2 Interns

Application Deadline: 12 October 2020

Preferred starting date: 19 October 2020

Lokacioni: Prishtina, Kosova

Prapavija:
GERMIN is a non-governmental organization whose core principles and ideals are based on the belief that the Albanian Diaspora must play an extensive and proactive role in the positive development of all countries in the Balkans where Albanians live.

NGO Germin opens a call for two interns (unpaid) part-time, who will help Germin team in completing the daily tasks of the team in Prishtina office.

Duties and responsibilities of the intern:  

 • Content writing for articles based on request 
 • Translation of the content and materials from the Germin website and social media from Albanian language to English language and vice versa 
 • Update of the Germin’s list of contacts 
 • Helping in Germin’s social media outreach
 • Contributes to different project activities
 • Other unspecified tasks as delegated by the supervisors

Criterias that the applicant should meet:

 • To have finished or currently studying in the field of journalism and communication, social media, social sciences or similar
 • Good knowledge of Albanian and English language are essential
 • Good team-work skills and commitment to the task deadlines
 • To be a student or a youngster living in Prishtina
 • Age – 18-25 years old
 • To work 10-16 hours per week

For these portions of work, the interns will report to the Project Officers and/or Germin co-Executive Directors.

All interested candidates should send a CV and a Letter of Motivation (up to 200 words) via email at [email protected] latest by 12th of October 2020. Women and Men are equally encouraged to apply for this position. When sending the application, please add the subject line: Application for Internship

Please note that only applicants that are shortlisted will be notified for an interview

Tetor 8, 2020

2 Praktikant/e

Nga Germin-462 Shikime-Asnjë koment

OJQ: GERMIN

Pozita: 2 Praktikant/e

Data e fundit e aplikimit: 12 Tetor 2020

Data e preferuar e fillimit të angazhimit: 19 Tetor 2020

Lokacioni: Prishtina, Kosova

GERMIN është një organizatë jo-qeveritare, vlerat dhe idealet e së cilës janë të bazuara në besimin që diaspora shqiptare duhet të luajë një rol proaktiv dhe të gjerë në zhvillimin pozitiv të shteteve të Ballkanit ku shqiptarët jetojnë. 

Organizata GERMIN hap konkurs për dy praktikant/e (pa pagesë) me gjysëm orari, të cilët do të mund angazhohen në zyrat e GERMIN, për ndihmë në detyrat e përditshme të kësaj organizate.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të praktikantit/es do të jenë:  

 • Përpilimi i përmbajtjes së artikujve sipas kërkesës 
 • Përkthimi i përmbajtjes së artikujve dhe materialeve të GERMIN nga Gjuha Shqipe në gjuhën Angleze dhe anasjelltas 
 • Përditësimi i listës së kontakteve në databazën e GERMIN
 • Ndihma në rritjen e mbulueshmërisë në rrjetet sociale ku GERMIN është prezent
 • Kontribon ne aktivitete te ndryshme te projektit
 • Detyra të tjera të deleguara sipas nevojës nga mbikëqyrësit

Kriteret që praktikantët duhet t’i plotësojnë:

 • Të ketë të përfunduar ose ende student/e të fushës së gazetarisë dhe komunikimit, media sociale, shkencave sociale dhe të ngjajshme
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze dhe Shqipe janë të domosdoshme
 • Aftësi për të punuar në grup dhe në përmbajtje të afateve të caktuara
 • Mosha 18-25 vjec
 • Të jetë i/e gatshëm të angazhohet 10-16 orë në javë

Për këto detyra dhe përgjegjësi, praktikanti/ja do të ju raportojë Zyrtarëve të Projekteve ose Bashkë-Drejtorëve Ekzekutiv të GERMIN.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese në gjuhën shqipe, jo më të gjatë se 200 fjalë – në email adresën: [email protected] deri të dielën më 12.10.2020. Vajzat dhe djemtë në mënyrë të barabartë inkurajohen që të aplikojnë për këtë pozitë. Kur të dorëzoni emailin, ju lutemi që tek pjesa e titullit (Subject) të shënoni “Aplikim për praktikë”

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur, do të kontaktohen për intervistim.