STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit

Qershor 25, 2018/0/0
Home / Shkrimet / Analiza të politikave / Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit

Germin ka dërguar rekomandime tek Ministri i Shtetit për Diasporën z.Pandeli Majko, pas dy vendimeve për krijimin e Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimin “Ambsadori i Kombit”. Pikat e përmendura më lartë ne shpresojmë që ofrojnë një qasje të re të bahkëveprimit dhe një dialog të dyanshëm në mes të Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe shqiptarëve jashtë vendit. 

Rekomandime_Keshilli-Ambasadori-i-Kombit_Germin

Navigation
SQ
EN SQ