STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Lidhja e (pa)kushtëzuar me vendin e origjinës

Qershor 13, 2019/0/0
Home / Shkrimet / Infografikat / Lidhja e (pa)kushtëzuar me vendin e origjinës

Germin gjatë muajit tetor 2018, ka mbajtur grupe fokus dhe diskutime të hapura në Koln, Düsseldorf, Shtutgart dhe Frankfurt, si dhe për të kryer intervista individuale me palët e interesit kryesorë të diasporës në Gjermani dhe Kosovë Germin u financua nga GIZ. Përmes mbledhjes së këtyre të dhënave, Germin kishte për qëllim përfshirjen e sa më shumë anëtarëve të diasporës në procesin e identifikimit të shqetësimeve kryesore të komuniteteve të diasporës në Gjermani. Në të njëjtën kohë, duke sjellë njerëz, grupet e fokusit dhe forumet e diskutimit ndihmuan në ndërtimin e një rrjeti mbështetës mbi të cilin mund të mbështeten anëtarët e diasporës.

 

Navigation
SQ
EN SQ