fbpx
August 12, 2020

Call for Applications – Intern

By Germin-29391 Views-No Comment

NGO: GERMIN
Position: Intern
Application Deadline: 19 August 2020
Preferred starting date: 24 August 2020
Lokacioni: Prishtina, Kosova

Background:
GERMIN is a non-governmental organization whose core principles and ideals are based on the
belief that the Albanian Diaspora must play an extensive and proactive role in the positive
development of all countries in the Balkans where Albanians live.

NGO Germin opens a call for interns (unpaid) part-time, who will engage virtually as translators
of the German language.

Duties and responsibilities of the intern:
● Translation of the content and materials from the Germin website and social media from
Albanian/English language to German language
● Content writing for articles based on request
● Sharing of the Germin news and publications to the Albanian Diaspora community
● Other unspecified tasks as delegated by the supervisors
Criterias that the applicant should meet:
● To be a student or a youngster living in Diaspora
● Age – 19-25 years old
● Good knowledge of German and Albanian language are essential
● Knowledge of the English language is a bonus

For these portions of work, the employee will report to the Germin co-Executive Directors and/or
other supervisors.

All interested candidates should send a CV and a Letter of Motivation (up to 300 words) via
email at [email protected] latest by 19th of August 2020. Women and Men are equally
encouraged to apply for this position. When sending the application, please add the subject line:
Application for Internship.

Please note that only applicants that are shortlisted will be notified for an interview

August 12, 2020

Thirrje per praktikante

By Germin-1611 Views-No Comment

OJQ: GERMIN
Pozita: Praktikant/e
Data e fundit e aplikimit: 19 Gusht 2020
Data e preferuar e fillimit të angazhimit: 24 Gusht 2020
Lokacioni: Prishtina, Kosova

Germin është një organizatë jo-qeveritare, vlerat dhe idealet e së cilës janë të bazuara në
besimin që Diaspora shqiptare duhet të luajë një rol proaktiv dhe të gjerë në zhvillimin pozitiv të
shteteve të Ballkanit ku Shqiptarët jetojnë.

Organizata Germin hap konkurs për praktikantë (pa pagesë) me gjysëm orari, të cilët do të
mund angazhohen virtualisht si përkthyes të Gjuhës Gjermane.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të praktikantit/es do të jenë:
● Përkthimi i përmbajtjes së artikujve dhe materialeve të Germin nga Gjuha Shqipe
dhe/ose Angleze në Gjuhën Gjermane
● Përpilimi i përmbajtjes së artikujve sipas kërkesës
● Shpërndarja e lajmeve dhe njoftimeve të Germin në rrjetin e të rinjve Shqiptar në
Diasporë
● Detyra të tjera të deleguara sipas nevojës nga mbikëqyrësit
Kriteret që praktikantët duhet t’i plotësojnë:
● Studentë ose të rinj Shqiptar të cilët jetojnë në Diasporë
● Mosha – 19-25 vjec
● Njohuri të mira të gjuhës Gjermane dhe Shqipe janë të domosdoshme
● Njohuri të Gjuhës Angleze janë përparësi

Për këto detyra dhe përgjegjësi, praktikanti/ja do të ju raportojë Zyrtarëve të Projekteve ose
Bashkë-Drejtorëve Ekzekutiv të Germin.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese në gjuhën shqipe, jo
më të gjatë se 300 fjalë – në email adresën: [email protected] me titullin “Aplikim për
praktikë” deri të mërkurën më 19.08.2020 jo më vonë se ora 17:00.

Kandidatët e përzgjedhur, do të kontaktohen për intervistim.