fbpx
Januar 18, 2021

Njoftim – Vendimi i Gjykatës Supreme lidhur me Aplikimin për Votim nga Jashtë

By Germin-3361 Views-No Comment

Gjykata Supreme e Kosovës përmes Aktvendimit AA.nr.1/2021 e ka hedhur si të palejuar ankesën tonë kundër vendimit nr. 42-2021 të KQZ dhe vendimit Anr.1/2021 të PZAP. Sikurse kjo e fundit, Gjykata Supreme vlerëson se vendimi i KQZ nuk i cënon të drejtat zgjedhore të garantuara me Kushtetutë dhe me Ligjin mbi Zgjedhjet e Përgjithshme, neni 122.1, pika a) përfshirjen ose largimin e një personi për të marrë pjesë në programin votues brenda apo jashtë Kosovës.

Ne vazhdojmë të konsiderojmë se vendimi i KQZ nr. 42-2021 i datës 11.01.2021 cënon të drejtat kushtetuese dhe ligjore, çka po vërtetohet edhe në procesin e verifikimit të aplikuesve për votim nga jashtë përmes telefonit, ku janë raportuar raste të largimit nga lista e votuesve për shkak të mosqasshmërisë në telefon.

Prandaj, do të përdorim të gjitha mjetet juridike që ta çojmë rastin në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

 

#DiasporaVoton

Leave a Comment