fbpx
Gusht 21, 2020

Hulumtues

Nga Germin-3127 Shikime-Asnjë koment

NGO: GERMIN (www.germin.org)
Position: Field Researcher
Project: Co-Investment and Networking Forum – Invest in Vushtrri
Application Deadline: 28 August 2020
Preferable starting Date: 05 September 2020
Location: Municipality of Vushtrri

Background: GERMIN is a non-governmental organization whose core principles and ideals are
based on the belief that the Albanian Diaspora must play an extensive and proactive role in the
positive development of all countries in the Balkans where Albanians live.

Through this call, we are looking for a Field Researcher, someone that has proven research and
analytical skills. This position will have a duration of 14 days of work (05 September 2020 – 19
September 2020). The qualified candidates will conduct interviews with business
representatives of specified sectors in Vushtrri as required through this call.

Invest in Vushtrri is an investment forum in cooperation with the Municipality of Vushtrri which
aims to generate income and new job opportunities through new business initiatives and
attraction of foreign investment for big projects in this municipality.

Tasks and Responsibilities: The Field Researcher will be working directly on the following
activities throughout his/her tenure at Germin:
● Identification of 15 businesses in the Agriculture sector;
● Identification of 15 businesses in the sector of Food Production and Processing;
● Identification of 15 businesses in the Wood Industry;
● Identification of 15 businesses in the Trade and Services sector;
● Conduct 60 semi-structured interviews/questionnaires with each identified business of
the particular sector.
Kualifikimet dhe eksperienca e kërkuar:
● University degree in socio-economic sciences;
● Effective writing and communication skills in Albanian are required (English is an
advantage);
● Work experience as a researcher for at least 2 years.

All interested candidates should send their CV via email at [email protected], by 28
August 2020, the latest. When sending the application, please add the subject line: Field
Researcher – Invest in Vushtrri. Women and Men are equally encouraged to apply for this
position. Please note that only the applicants that are shortlisted will be notified for an interview.

Gusht 21, 2020

Hulumtues/e (Terren)

Nga Germin-218 Shikime-Asnjë koment

OJQ: GERMIN (www.germin.org)
Pozita: Hulumtues/e (Terren)
Projekti: Forumi i Bashkë-Investimeve dhe Rrjetëzimit – Invest in Vushtrri
Afati i fundit për aplikim: 28 Gusht 2020
Data e preferuar e fillimit të punës: 05 Shtator 2020
Lokacioni: Komuna e Vushtrrisë

Përmbledhje: GERMIN është një organizatë jo-qeveritare, vlerat dhe idealet e së cilës janë të
bazuara në besimin që Diaspora shqiptare duhet të luajë një rol proaktiv dhe të gjerë në
zhvillimin pozitiv të shteteve të Ballkanit ku Shqiptarët jetojnë.

Organizata GERMIN hap konkurs për Hulumtues/e në terren, të cilët kanë eksperiencë dhe
aftësi të dëshmuara analitike. Kjo pozitë do të ketë angazhim prej 14 ditësh pune (05 Shtator
2020 – 19 Shtator 2020). Kandidatët e kualifikuar, do të intevistojnë përfaqësuesit e bizneseve
të identifikuara në Komunën e Vushtrrisë sipas sektorëve të caktuar në këtë thirrje.

Projekti “Invest in Vushtrri” është një forum i përbashkët investimesh në mes GERMIN dhe
Komunës së Vushtrrisë i cili ka për qëllim të gjenerojë të ardhura dhe mundësi të reja pune
përmes iniciativave të reja të biznesit dhe tërheqjes së investimeve nga jashtë për projekte të
mëdhaja në këtë komunë.

Detyrat dhe përgjegjësitë: Hulumtuesi/ja e terrenit, do të punojë direkt në aktivitetet e
shënuara më poshtë gjatë angazhimit të tyre:

Identifikimi i 15 bizneseve në sektorin e agrokulturës;
● Identifikimi i 15 bizneseve në sektorin e procesimit dhe prodhimit të ushqimit;
● Identifikimi i 15 bizneseve në sektorin e përpunimit të drurit
● Identifikimi i 15 bizneseve në sektorin e tregtisë dhe shërbimeve;
● Plotësimi i 60 intervistave/pyetësorëve të gjysmë-strukturuara me secilin biznes të
identifikuar në sektorin e zgjedhur.

Kualifikimet dhe Përvoja e kërkuar:

● Diplmonë universitare në shkencat socio-ekonomike;
● Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe komunikim të Gjuhës Shqipe janë të domosdoshme
(Njohja e gjuhës angleze është përparësi);
● Përvojë pune si Hulumtues/e, së paku për 2 vite.

Të gjithë kandidatët e interesuar, duhet të dërgojnë CV-të e tyre tek emaili
[email protected] më së fundmi deri më 28 gusht 2020. Kur ju dërgoni aplikacionin, ju
lutemi që të shtoni tek titulli i email: Hulumtues/e – Invest in Vushtrri. Burrat dhe gratë janë të
inkurajuar njëlloj që të konkurojnë për këtë pozitë. Ju lutem të keni parasysh që vetëm
kandidatët në listën e ngushtë do të njoftohen për intervistë.