fbpx

Investimet nga Diaspora

Investimet e diasporës janë thelbësore për zhvillimin dhe rritjen e vendeve të origjinës. Është e domosdoshme të kanalizohen burimet financiare dhe njerëzore të diasporës në investime produktive në vendin e origjinës dhe ky objektiv është në qendër të punës së GERMIN. Remitancat nga diaspora ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të vendeve të tyre, por mobilizimi i kursimeve të tyre është i nevojshëm për t'i kanalizuar ato në investime produktive. Nëpërmjet aktiviteteve dhe nismave të ndryshme, GERMIN bashkëpunon me aktorë dhe institucione lokale për të lehtësuar investimet e diasporës në vendet e origjinës. Qëllimi është të gjenerohen të ardhura dhe punësim në nivel lokal përmes promovimit të produkteve vendore, partneriteteve publike-private dhe aktiviteteve të lidhjes së tregut, duke shfrytëzuar rrjetet e diasporës. GERMIN gjithashtu lidh ofruesit e shërbimeve lokale me partnerët e biznesit të diasporës për të lehtësuar lidhjet me tregun dhe për të rritur pjesëmarrjen e diasporës në ekonomi. Me këto përpjekje, GERMIN synon të rikanalizojë remitancat dhe të rrisë investimet e diasporës në vendin e origjinës, duke kontribuar përfundimisht në zhvillimin e qëndrueshëm dhe integrimin e vendeve të origjinës në ekonominë globale.

GERMIN ka realizuar disa projekte për shfrytëzimin e investimeve të diasporës për promovimin e zhvillimit ekonomik në Kosovë. Një shembull është projekti i “Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë – MARDI”, i zbatuar në bashkëpunim me Caritasin Zviceran në Kosovë, i cili kishte për qëllim shfrytëzimin e ekspertizës dhe burimeve financiare të diasporës për të nxitur rritjen ekonomike në komunat e Kosovës. Projekti Diaspora për Gratë Ndërmarrëse, me mbështetjen e USAID-it, ofroi mentorim dhe trajnim për gratë ndërmarrëse në Kosovë për të përmirësuar pozitën e tyre në tregun e eksportit. Një projekt tjetër, në bashkëpunim me Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit Prizren (ITP), kishte për qëllim të tërheqë angazhimin e diasporës në sektorin privat, institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional, si dhe aktivitetet kërkimore dhe inovative. Këto projekte demonstrojnë se si GERMIN po punon për të shfrytëzuar njohuritë dhe kapitalin financiar të diasporës për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë.