fbpx

TË RINJTË DHE EDUKIMI

Raporte të ndryshme të publikuara në Kosovë gjatë viteve të fundit tregojnë mungesën e kualifikimit të të rinjve për punë bashkëkohore. Studentët shpesh mbarojnë shkollën e mesme, madje edhe universitetin pa fituar aftësi që kërkohen nga tregu aktual i punës. Në të vërtetë, shumë pronarë të afarizmave ankohen se ndërsa marrin shumë kërkesa për punë, shumë prej aplikantëve u mungojnë aftësitë që kërkohen tek një punonjës. Kjo sugjeron që ekziston nevoja për të mbështetur arsimimin e të rinjve në Kosovë, në mënyrë që ata të largohen nga shkolla e mesme dhe/ose universiteti me njohuri për atë që kërkon tregu prej tyre. Për të adresuar këtë boshllëk, duket se është e nevojshme të krijohet një partneritet publiko-privat i cili nxit një marrëdhënie produktive midis sektorit të arsimit dhe komuniteteve të biznesit në Kosovë. Ky lloj partneriteti do të lejojë bizneset t'i bëjnë të qarta pritjet e tyre dhe të ndërgjegjësojnë të rinjtë për atë që nevojitet për të siguruar punësim. Më pas, të rinjtë duhet të mbështeten për të fituar këto aftësi.

Germin është i përshtatshëm për të adresuar këtë boshllëk, sepse:

– ka lidhje me njerëzit e biznesit si në Kosovë ashtu edhe jashtë vendit dhe
– ka një bazë të dhënash të madhe të profesionistëve të Diasporës, të cilët mund të udhëzojnë dhe udhëheqin rininë, pasi ata fitojnë këto aftësi dhe njohuri të reja. Duke parë që ka shumë profesionistë të Diasporës, të cilët mezi presin t'i kalojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre tek të rinjtë në Kosovë, ata janë mentorë idealë që do të ndihmojnë rininë Kosovare jo vetëm të fitojnë aftësi, por gjithashtu të kenë qasje në njohuri ndërkombëtare. 

Qëllimi

Rritja e kuptueshmërisë financiare, sipërmarrjes dhe përpjekjeve të tjera të gatishmërisë së fuqisë punëtore, përfshirë ndërtimin e lidhjeve më të forta midis sektorit të arsimit dhe sektorit privat në ofrimin e këtyre veprimtarive. Duke parë që jetojmë në një botë gjithnjë e më të globalizuar dhe të dixhitalizuar, sfidat komplekse sociale dhe ekonomike me të cilat do të përballemi në të ardhmen duhet domosdoshmërisht të adresohen përmes kanaleve të ndryshme. Germin, me fokusin dhe ekspertizën në teknologjitë bashkëkohore të informacionit dhe kanalet virtuale të bashkëpunimit, mund të ndihmojë të rinjtë të mësojnë më mirë për potencialin e platformave virtuale. Platformat virtuale të cilat janë veçanërisht të dobishme për rininë si mjete komunikimi janë forumet online, hapësirat e punës në grup pëmes internetit, bordet e buletinit etj .; mjete edukative siç janë klasa në internet, mjetet e vetë-vlerësimit të cilat ndihmojnë studentët dhe mentorët e tyre të ndjekin suksesin etj.  

Aktivitetet

1)  Pronarët e rinj të bizneseve do të ftohen të flasin me gjimnazistë. Të kesh pronarë të rinj të biznesit si model do të shërbejë në ndërgjegjësimin tek të rinjtë për potencialin e tyre. Nga ana tjetër, studentët mund të vizitojnë kompanitë dhe të takojnë përfaqësuesit e tyre. Germin është i përshtatshëm për të lehtësuar këto partneritete shkollë-biznes sepse synon të angazhojë profesionistë të rinj nga diaspora të cilët dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Bashkimi i njerëzve të biznesit nga Diaspora në kontakt me studentët e shkollave të mesme do të ishte e dobishme për të dy palët. Për investitorët, është e dobishme sepse u jep atyre një shans për të rritur vetëdijen për praktikat e biznesit dhe aftësitë që ata kërkojnë tek punonjësit e ardhshëm. Për studentët, është e dobishme sepse ata do të prezantohen me idetë krijuese të biznesit dhe inkurajohen të imagjinojnë veten si kontribues në biznese të tilla. 

2)  Zhvillimi i një qendre virtuale për të rinjtë. Uebfaqja do të përfshijë informacione mbi mundësi të ndryshme të rritjes së kapaciteteve për të rinjtë. Uebfaqja gjithashtu do të ketë forume diskutimesh përmes të cilave të rinjtë mund të angazhohet me njëri-tjetrin, si dhe me mentorët e tyre. Forumet e diskutimit do të lejojnë të rinjtë që janë angazhuar tashmë në aktivitete të ndryshme të ndajnë idetë e tyre, si dhe të diskutojnë hapat e mëtejshëm. Përfshirja e mësimeve për aftësi të ndryshme të cilat janë thelbësore për rininë. Për shembull, mësimet përmes videove apo infografikave mund të përqendrohen në menaxhimin e kohës, aftësitë e rrjetizimit, këshilla për të folurit në publik etj.

3)  Dizajnimi dhe ofrimi seminare të aftësive themelore dhe të aftësive që përqendrohen në fusha të tilla si menaxhimi i kohës dhe punëtoritë rreth kujdesit për veten, trajnimi i aftësive të komunikimit (d.m.th. të folurit publik; shkrimi i letrave), punëtoritë e aftësive profesionale (d.m.th. aftësitë e intervistimit, shkrimi i letrave të motivimit) etj. Këto punëtori mund të ofrohen nga Profesionistët e Diasporës ose Kosovarët që kanë diplomuar së fundmi në universitete ndërkombëtare dhe mund të lidhen me përvojat e të rinjve në tregun e punës.

4)  Ofrimi i një programi mentorimi i cili lidh nxënësit e shkollave të mesme me mentorët që jetojnë jashtë vendit dhe që mund të udhëheqin kalimin e tyre nga shkolla e mesme në komunitet. Programi do të ketë si komponentë online ashtu edhe personalisht për të siguruar që të rinjtë kanë mënyra të ndryshme të komunikimit me mentorët e tyre. Pas regjistrimit si mentor, secili profesionist do të krijojë profilin etyre - një fletë informacioni në lidhje me edukimin, interesat dhe karrierën e tyre. Bazuar në këto profile, mentorët do të bashkohen më pas me një student i cili ka interes të ngjashëm dhe ka nevojë për udhëzime se si të arrihet ajo që dëshirojnë.