STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Përfaqësimi i Diasporës në Kuvend

February 15, 2019/0/0
Home / Blog / Infographics / Përfaqësimi i Diasporës në Kuvend

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje përfaqësimin në Kuvend, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 217 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë vend amë Kosovën (76%) dhe rreth 19% Shqipërinë. Një numër shumë i vogël i tyre kanë vend amë Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Gjithashtu, pjesa më e madhe e të anketuarve janë rezidentë të Suedisë, Gjermanisë, SHBA-ve, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar, dhe Norvegjisë.

REZULTATET E ANKETËS


Në pjesën e parë të pyetësorit, të anketuarit janë pyetur nëse anëtarët e Diasporës duhet të kenë përfaqësues në Kuvend si dhe, nëse po, sa ulëse duhet të ketë ky komunitet. Siç shihet në figurën më poshtë, shumica e të anketuarve (92%) ishin të mendimit se Diaspora duhet të ketë përfaqësues në Kuvend. Për më tepër, pothuajse 42% e tyre deklaruan se Diaspora duhet të ketë 7 deri në 10 ulëse në Kuvend. Rreth 22% e të anketuarve ishin të mendimit se Diaspora duhet të ketë 4 deri në 6 ulëse dhe pak më shumë se 26% e tyre thanë se Diaspora duhet të ketë vetëm 1 deri në 3 ulëse. Kur u pyetën për arsyet pse Diaspora duhet të ketë përfaqësues në Kuvend, shumica e të anketuarve thanë se ky komunitet ka rëndësi kyqe në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Këtë mendim e ndanin posaqërisht të anketuarit që vend amë kanë Kosovën. Sipas shumicës prej tyre, Diaspora është kontribues kryesor i buxhetit të Kosovës dhe prandaj, ky komunitet duhet të përfshihet në proceset politkbërëse të vendit.

Për më shumë shihni infografikën, e përgatitur nga Rrotull.com.

Navigation
EN
SQ EN