fbpx
Maj 12, 2021

Analizë e Votimit nga Jashtë në Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës - 14 Shkurt 2021

Nga Germin-3237 Shikime-Asnjë koment

Qytetarët e Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen njësoj sikurse të gjithë të tjerët që jetojnë në Kosovë. Republika e Kosovës përmes Kushtetutës1 dhe legjislacionit të saj mundëson ushtrimin e të drejtave zgjedhore për të gjithë qytetarët pa dallim, pavarësisht vendit ku ata jetojnë. Të drejtat zgjedhore hyjnë në kuadrin e të drejtave themelore, dhe garantohen me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjet në fuqi por edhe me dokumente/konventa ndërkombëtare

Në Kosovë votimi nga jashtë vendit lejohet për të gjitha llojet e zgjedhjeve. Qytetarët jo-rezident mund të votojnë përmes postës në Zgjedhjet Lokale apo Qendrore, pasi të jenë regjistruar suksesshëm për votim pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). Mirëpo, edhe pse ekziston një numër i madh i qytetarëve që jetojnë jashtë vendit dhe interesimi për të votuar nga jashtë është ndër vite, pjesëmarrja e tyre në Zgjedhje në Kosovë vazhdon të jetë një proces i ndërlikuar, i përcjellur me probleme të përsëritura.elektoral jashtë vendit ta ketë të vështirë pjesëmarrjen në proceset demokratike në Republikën e Kosovës, gjë e cila ka ndikuar edhe në uljen e besueshmërinë karshi institucioneve

Votimi jashtë vendit që nga zgjedhjet e para pas shpalljes së pavarësisë nuk është trajtuar me prioritet dhe problemet e raportuara gjatë cikleve zgjedhore nuk janë adresuar sa duhet. Kjo ka bërë që potenciali elektoral Jashtë vendit të jetë i vështirë për të marrë pjesë në proceset demokratike në Republikën e Kosovës, gjë që gjithashtu ka ndikuar në uljen e besueshmërisë së institucioneve.
Pavarësisht vlerësimit pozitiv për ecurinë e zgjedhjeve brenda vendit, votimi nga jashtë vazhdon të mbetet problematik gjatë proceseve zgjedhore në Kosovë. Problemet me regjistrimin, dërgimin dhe pranimin e zarfeve me fletëvotime nga jashtë si dhe mungesa e informimit dhe edukimt të duhur të votuesve, kanë përcjellë pothuajse çdo cikël zgjedhor. Këto dhe probleme të tjera nuk janë adresuar nga institucionet relevante dhe ndryshimet sipërfaqësore si mundësimi i aplikimit për regjistrim përmes e-mailit nga viti 2017, nuk kanë përmirësuar procesin, gjë që u dëshmua edhe me zgjedhjet e 14 shkurtit 2021.

Kjo analizë synon të adresojë pengesat në procesin e votimit nga jashtë dhe ofron një pasqyrë të detajuar të të gjitha operacioneve zgjedhore në kuadër të tij. Analiza paraqet të dhënat dhe rezultatet e votimit nga jashtë gjatë zgjedhjeve të fundit për Kuvendin e Kosovës të vitit 2021.

Ju mund ta lexoni / shkarkoni Analizën duke klikuar në linkun më poshtë. Është në dispozicion në: shqip dhe anglisht.

 

Shq: Analizë e Votimit nga Jashtë në Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës - 14 Shkurt 2021

Alb: Analiza e votimit nga jashtë vendit – Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës – 14 Shkurt 2021

Srb: Analiza glasanja iz inostranstva na izborima za Skupštinu Kosova održanim 14. februara 2021. godine