fbpx

Data e fillimit: Gusht 2022
Data e përfundimit: Dhjetor 2022
Donor: United Nations Development Programme (UNDP)

Në vitin 2022, GERMIN, në partneritet me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), kreu hulumtime për të hetuar efektin e inflacionit në remitancat nga diaspora në Kosovë. Ky hulumtim përputhet me angazhimin e GERMIN për përdorimin e të dhënave empirike dhe metodave shkencore për të fituar një kuptim më të thellë të çështjeve që lidhen me diasporën. 

Qëllimi i këtij studimi ishte mbledhja e përshtypjeve nga dërguesit dhe pranuesit e remitancave nga diaspora në Kosovë për ndikimin e mundshëm të luftës në Ukrainë dhe inflacionit në numrin e remitancave, duke përjashtuar investimet e mundshme nga diaspora. Anketa është realizuar me gjithsej 198 dërgues të remitancave që jetojnë në vende të ndryshme dhe 117 pranues të remitancave në Kosovë. Anketa u administrua në dy raunde, midis 5 - 30 shtator 2022 dhe 4-16 nëntor 2022, për të mbledhur të dhënat e interesit.

Rezultatet tregojnë se për më shumë se gjysmën e dërguesve të remitencave në mostër, sasia e remitancave të dërguara në Kosovë është rritur në 6 deri në 12 muajt e fundit (2021/22), kryesisht për shkak të ndryshimit të kostove të jetesës ose gjendjes/të ardhurave financiare. të anëtarëve të familjes/të afërmve. Gjetjet e tilla korrespondojnë me ngjarjet e vitit të kaluar, pasi shpenzimet e konsumatorit u rritën pas pandemisë. Edhe pse shumë nga të anketuarit besojnë se shuma e transfertave të parave do të mbetet e njëjtë gjatë muajve/vitit të ardhshëm (43 për qind), rreth 32% presin që shuma monetare e remitancave të rritet në krahasim me 20 për qind që presin rënie. Shumica e të anketuarve besojnë se lufta në Ukrainë po ndikon në inflacion dhe se normat e larta të inflacionit do të ndikojnë në sasinë e remitancave që ata dërgojnë në Kosovë. Më shumë se 70 për qind e pranuesve të remitancave nga ky studim besojnë se shuma e remitancave do të mbetet e njëjtë në 6 deri në 12 muajt e ardhshëm, megjithëse fonde të tilla mund të ndikohen nga ndryshimet në kostot e jetesës ose nga situata financiare e dërguesve të remitancave dhe familjeve të tyre. 

Raporti i hulumtimit u publikua në shkurt 2023, kur në Prishtinë u mbajt një tryezë diskutimi me akterët relevant. Për të lexuar raportin e plotë, ju lutemi përdorni në linqet e mëposhtme:

  1. Diaspora e Kosovës dhe roli i saj në mes të krizave të shumta (ENG)
  2. Diaspora e Kosovës dhe roli i saj në mes disa krizash (SHQ)