fbpx
Prill 3, 2023

Call for Trainers: Investment Projects Training for Municipal Officials

Nga Germin-761 Shikime-Asnjë koment

GERMIN u bën thirrje të gjithë subjekteve apo individëve të interesuar që të paraqesin propozimet e tyre për kërkesën për ofertë për trajnerë me qëllim të pajisjes së zyrtarëve komunalë me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të tërhequr investime direkte nga diaspora përmes projekteve konkurruese investive.

Në mars të vitit 2023, GERMIN nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me CARITAS Switzerland in Kosovo në kuadër të projektit “Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë” - projekti MARDI. GERMIN është duke implementuar komponentin “Përdorimi i njohurive dhe kapitalit financiar të diasporës për zhvillim ekonomik të komunave të Kosovës” në kuadër të projektit MARDI i cili do të zbatohet gjatë tre viteve në mbarë Kosovën, i cili gjithashtu përfshin dy komponentë të tjerë: Ngritjen e Kapaciteteve për Komuna dhe Përkrahjen e Nevojave të Migrantëve dhe Integrimin e tyre në vend. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të shfrytëzojë njohuritë dhe kapitalin financiar të diasporës për të nxitur dhe nxitur ndryshimet dhe zhvillimin ekonomik në komunat e Kosovës. Rezultatet e pritura të projektit përfshijnë promovimin e bizneseve kosovare jashtë vendit me fokus të veçantë në komunitetin e diasporës, gjenerimin e investimeve nga diaspora përmes projekteve konkurruese të investimeve atraktive dhe lehtësimin e dialogut ndërmjet komunitetit të diasporës dhe institucioneve të Kosovës.

Natyra e Konsulencës: : GERMIN synon të zhvillojë një trajnim dy ditor dhe një punëtori tre ditore me zyrtarët komunalë që do t'i përgatis ata të gjenerojnë investime nga diaspora përmes projekteve investuese konkurruese. Pjesa teorike e trajnimit do të jetë e orientuar në forcimin e kapaciteteve për konceptimin dhe hartimin e projekteve investive për zyrtarët komunalë, ndërsa punëtoria do të mbahet për të mbështetur zyrtarët komunalë në zhvillimin e projekt propozimeve konkrete për projekte investive. Temat kryesore të trajnimeve dhe punëtorive dhe shembujt e mundshëm të projekteve duhet të lidhen në mënyrë eksplicite me qeverisjen lokale dhe mandatin e komunave në Kosovë. GERMIN kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh për të ofruar trajnimin dy-ditor dhe punëtorinë tre-ditore me zyrtarët komunalë me një kurrikulë tashmë të zhvilluar për aktivitetin. Nën mbikëqyrjen e përgjithshme të Menaxherit të Projektit, ofruesi i suksesshëm i shërbimit do të duhet të zbatojë detyrat dhe rezultatet e përmendura më poshtë.

Detyrat që do të kryhen sipas kësaj kontrate shërbimi:

 1. Kryerja e trajnimit dyditor dhe punëtorisë treditore për zyrtarët komunalë;
 2. Zhvillimi i materialeve të trajnimit si prezantimet, fletëpalosjet, rastet studimore dhe ushtrimet që mbështesin kurrikulën e trajnimit; 
 3. Mentorimi dhe trajnimi për zyrtarët komunalë për t'i mbështetur ata në zhvillimin e projekteve investive që janë tërheqëse dhe konkurruese për investitorët e diasporës. Kjo mund të përfshijë ofrimin e komenteve mbi propozimet e projekteve, rishikimin e buxheteve të projektit dhe ndihmën e zyrtarëve për të zhvilluar strategji efektive komunikimi për angazhimin me investitorët e mundshëm;
 4. Monitorimi dhe vlerësimi i efektivitetit të programit të trajnimit përmes komenteve të pjesëmarrësve, vlerësimeve pas trajnimit dhe përcjelljes së progresit të zyrtarëve komunal në zhvillimin e projekteve investive;
 5. Ofrimi i mbështetjes vijuese për zyrtarët komunalë pas trajnimit. Kjo mund të përfshijë përgjigjen e pyetjeve dhe sigurimin e burimeve shtesë;
 6. Kontraktuesi pritet të propozojë një metodologji adekuate për të angazhuar pjesëmarrësit e seminarit dhe për të implementuar trajnimin.

Aplikimi dhe dokumentet e nevojshme:

Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen në [email protected]  me subjektin: RFO_Training and Workshop for Municipal Staff.Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 13 prill 2022

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen që aplikimi të jetë i pranueshëm dhe të shqyrtohet më tej: 

 • CV e trajnerit/ve;
 • Portofolio profesionale;
 • Plani i implementimit të aktivitetit;
 • Oferta financiare në përputhje me ditët totale të punës të kërkuara (neni 4 i këtij ToR) dhe detyrat);
 • Dëshmia e lejueshmërisë për të punuar në Kosovë (çertifikata e regjistrimit të biznesit për kompani, numër fiskal për individë);
 • Së paku dy referenca nga punëdhënës/kompani kontraktore të mëparshme; 
 • Vërtetim se nuk ka obligim nga Administrata Tatimore e Kosovës.

Kohëzgjatja:

Ofrimi i shërbimit do të bëhet gjatë periudhës prill-maj 2023..

Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni dokumentin e plotë ToR HERENëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].