fbpx

ADVOKIMI dhe DIPLOMACIA

Avokimi dhe diplomacia luajnë një rol vendimtar në angazhimin e diasporës, veçanërisht në trajtimin e çështjeve sociale dhe monitorimin e zbatimit të legjislacionit në lidhje me të drejtat e tyre. Projekti i Demokracisë Virtuale është një shembull se si mund të përdoret avokimi dhe diplomacia për të fuqizuar komunitetet e diasporës përmes masave të trajnimit në internet, kanaleve të komunikimit dhe fushatave ndërgjegjësuese. Duke ofruar një platformë për përfaqësuesit që të shprehin mendimet e tyre dhe të angazhohen në procese demokratike, projekti mund të ndihmojë në ndërtimin e lidhjeve më të forta ndërmjet komuniteteve të diasporës dhe OJQ-ve lokale, duke çuar në avokim dhe politikëbërje më efektive. Në mënyrë të ngjashme, praktikat e propozuara të monitorimit të GERMIN për strategjinë e diasporës së Kosovës mund të ndihmojnë për të siguruar që legjislacioni të zbatohet në mënyrë efektive dhe që zërat e diasporës të dëgjohen në proceset e vendimmarrjes. Nëpërmjet avokimit dhe diplomacisë, komunitetet e diasporës mund të bëhen qytetarë aktivë dhe të angazhuar, duke kontribuar në ndryshime pozitive sociale në vendet e tyre të origjinës dhe në shtëpitë e tyre të reja.

One of the projects is the Diaspora Flet Conference, which aims to provide a platform for diaspora members to voice their opinions and bring together a diverse range of individuals to envision its role in the coming decades. Another project is the Western Balkan Fund, which GERMIN implemented in partnership with six fellows from North Macedonia, Montenegro, and Kosovo who conducted research projects on various migration and development-related topics. GERMIN also partnered with the United Nations Development Programme (UNDP) to investigate the effect of inflation on remittances flowing from the diaspora to Kosovo. These projects showcase how advocacy and diplomacy are used within GERMIN to achieve its objectives.