fbpx

Investimet nga Diaspora

Një mostër e madhe e provave sugjerojnë që diasporat luajnë një rol kritik në mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm të një vendi, duke transferuar burime, njohuri dhe ide dhe duke integruar vendet e tyre të origjinës në ekonominë globale. Flukset financiare nga migrantët dhe pasardhësit e tyre janë në zemër të marrëdhënies midis migracionit dhe zhvillimit. Përderisa remitencat kanë efekte të rëndësishme në zhvillimin financiar, diasporat gjithashtu mbajnë asete të konsiderueshme financiare përtej të ardhurave të tyre aktuale - për shembull, në llogaritë e kursimeve dhe pensioneve, në pasuri, borxhe dhe kapital. Remitencat trokasin në të ardhurat e migrantëve, ky raport argumenton se sfida më e madhe është mobilizimi i pasurisë së diasporës. Tregjet e kapitalit kryejnë pikërisht këtë funksion, duke mobilizuar kursimet dhe duke i kanalizuar ato drejt investimeve prodhuese.

Kështu, Germin në bashkëpunim me palët e interesuara dhe institucionet lokale synon që të organizojë dhe lehtësojë aktivitete të ndryshme për të mundësuar investimet e diasporës në vendet e origjinës, përkatësisht në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Serbinë Juglindore. Germin aktualisht është duke punuar me komunat dhe bashkitë lokale në iniciativa që synojnë të gjenerojnë të hyra dhe punësim në nivelin lokal përmes promovimit të produkteve lokale, promovimit të partneritetit publiko-privat (PPP) mundësi të hapura për investime, dhe aktivitete të lidhjes së tregut që jep një mundësi të shkëlqyeshme për prodhuesit vendorë për t'u lidhur me partnerë të huaj. Tërheqja e kompanive të huaja/investitorëve nga diaspora për të investuar në komunat dhe bashkitë lokale është një nga qëllimet më të mëdhaja për t'u arritur brenda kësaj kornizë, siç është lidhja e tregut dhe mënyra e re për produktet vendore për t'u lansuar në tregjet e mundshme të huaja. 

Është e qartë se në të gjithë vendin ekziston një kulturë fillestare me shumë sipërmarrës të rinj që zhvillojnë biznese të vogla për të ofruar shërbime profesionale dhe zgjidhje për shoqërinë e sotme. Shërbimet e tyre mund të ofrohen lehtësisht për kompani të ndryshme në vende të ndryshme, të cilat në këtë rast mund të jenë pronë e diasporës sonë. Në këtë drejtim, Germin gjithmonë është duke kërkuar të lehtësojë lidhjen dhe përputhjen midis ofruesve të shërbimeve lokale dhe partnerëve të biznesit në diasporë.

Germin po zhvillon gjithashtu një projekt të ri si pjesë e këtij programi, gjithnjë duke synuar rritjen e pjesëmarrjes së diasporës ekonomikisht, dhe riorganizimin e dërgesave, të cilat kryesisht shkojnë për konsum të përditshëm..