fbpx

Data e fillimit: Mars 2022
End date: February 2024

Donor: CARITAS Switzerland through the Municipal Action for Reintegration and Diaspora

Në mars të 2022-ës, GERMIN-i nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Caritasin Zviceran në Kosovë, në kuadër të projektit “Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë” - MARDI. 

GERMIN ka implementuar komponentën “Përdorimi i Njohurive dhe Kapitalit Financiar të Diasporës për të Ndikuar në Zhvillim Ekonomik të Komunave Kosovare”.

Qëllimi kryesor i projektit ishte të shfrytëzonte ekspertizën dhe burimet financiare të diasporës, për të nxitur progresin dhe rritjen ekonomike në komunat e Kosovës. Projekti kishte disa ojbketiva kyçe, duke përshirë promovimin e bizneseve kosoare te diaspora, tërheqjen e investimeve nga diaspora përmes mundësive atraktive të investimeve, vendosjen e marrëdhënieve të binjakëzimit ndërmjet komunave të Kosovës dhe komunave të BE-së dhe lehtësimine komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet diasporës dhe institucioneve të Kosovës. Qëllimi përfundimtar ishte shfrytëzimi i ekspertizës dhe burime financiare të diasporës për të nxitur zhvillimin dhe rritjen ekonomike në komunat e Kosovës.

GERMIN temporarily brought ten diaspora experts to Kosovo during the project’s implementation.  During their stay, they provided their expertise to various institutions in Kosovo.

Gjithashtu, GERMIN mundësoi nënshkrimin e një marrëveshje binjakëzimi ndërmjet Komunës së Suharekës dhe Fellbach në Gjermani. Në kuadër të marrëveshjes së binjakëzimit, Komuna e Suharekës ka pranuar donacion paisje teknologjike.